Kapituła generalna Paulinów

Kapituła generalna Paulinów

Na Jasnej Górze rozpoczęła się Kapituła Generalna Zakonu Paulinów. Kapituła jako kolegialny organ jest najwyższą władzą w Zakonie. Jej głównym zadaniem jest wybór nowych władz i omówienie najważniejszych spraw Zakonu.

Kapitułę poprzedził dzień skupienia, który odbył w niedzielę, 1 marca, pod przewodnictwem bpa Andrzeja Przybylskiego z Częstochowy. Ojcowie i bracia kapitulni spotkali się na wspólnotowej Mszy św. w kaplicy zakonnej o godz. 11.00.

2 marca, po porannej Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej o godz. 7.00, nastąpiło kanoniczne rozpoczęcie Kapituły o godz. 9.00 w Domu Pielgrzyma.

Kapituła Generalna jest zwoływana co sześć lat. Stanowi wydarzenie najwyższej rangi w życiu paulińskiego Zakonu i posiada najwyższą władzę. W czasie jej trwania dokona się wybór najwyższego przełożonego, czyli generała Zakonu Paulinów oraz zarządu Zakonu. Zostanie także omówiona realizacja posługi paulinów w minionym sześcioleciu i wydane zostaną obowiązujące wszystkich paulinów uchwały i decyzje.

Kapituła Generalna w Zakonie Paulinów, oprócz wyboru nowego generała Zakonu, jest zwoływana także dla omówienia najważniejszych spraw Zakonu. To wydarzenie, które nadaje kierunek Zakonowi na kolejne sześć lat. Jest to także podsumowanie i ocena dotychczasowej działalności Zakonu przez ojców i braci kapitulnych.

Na Kapitułę Generalną przybyli przedstawiciele, nazywani delegatami, ze wszystkich prowincji Zakonu Paulinów, czyli z określonego kraju lub obszaru, na którym pracują zakonnicy paulińscy.

W obradach, które przebiegać będą w Domu Pielgrzyma, uczestniczy ponad 50 ojców kapitulnych, w tym - z racji urzędu - dotychczasowi generałowie Zakonu, obecni prowincjałowie z USA, Australii i Niemiec oraz quasi-prowincjałowie z Węgier, Chorwacji i Słowacji, przeor Jasnej Góry oraz ojcowie i bracia kapitulni, czyli przedstawiciele społeczności zakonnej wyłonieni we wcześniejszych specjalnych wyborach.

Od 2014 roku, czyli przez ostatnie sześć lat, urząd przełożonego generalnego Zakonu Paulinów pełnił o. Arnold Chrapkowski - był on 86. z kolei generałem powstałego w XIII w. Zakonu.

Na początku obrad wybrany został przewodniczący Kapituły, czyli osoba, która po zdaniu urzędu generała, wolą ojców i braci, pełni najwyższą władzę do czasu wyboru nowego generała, a także sekretarz Kapituły.

Kapituła dokona wyboru nowego generała Zakonu oraz nową Kurię Generalną czyli zarząd całego Zakonu, nazywany u paulinów Definitorium Generalnym, które będzie doradzać generałowi podczas sześcioletniej kadencji. Wybrany zostanie również prokurator generalny przy Stolicy Apostolskiej oraz administrator generalny Zakonu.

Urząd generała trwa do następnej Kapituły. Można go sprawować ponownie, ale nie po raz trzeci z rzędu. Generał musi mieć ukończonych 40 lat życia oraz 10 lat profesji zakonnej. Władza o. generała rozciąga się na cały Zakon, wszystkie prowincje, klasztory i zakonników. Miejscem stałego pobytu generała na czas urzędowania jest główny klasztor Zakonu na Jasnej Górze w Częstochowie.

Kapituła Generalna Zakonu Paulinów oprócz charakteru wyborczego ma przede wszystkim głęboki charakter religijny. Jest to też próba przemyślenia aktualnych zadań stojących przed Zakonem i jego dalszą obecnością w Kościele.

Każdy dzień Kapituły rozpoczyna się Mszą św. wspólnotową, sprawowaną o godz. 7.30 w Kaplicy Matki Bożej.

„Kapituła Generalna jest to wydarzenie o wielkiej roli, wydarzenie, które odbywa się systematycznie w każdym instytucie życia konsekrowanego, oznaczone przez prawo własne i przez prawo powszechne Kościoła. Kapituła jest to zawsze moment zatrzymania się, pewnej refleksji, spojrzenie na charyzmat Zakonu, można powiedzieć - spojrzenie oczyma założyciela na obecny czas, i co z tego ducha, co z charyzmatu i w jakiej formie możemy przenieść we współczesność - mówi obecny generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski - To jest właśnie to patrzenie i na przeszłość, i na teraźniejszość, i na przyszłość, bo Kapituła wyznacza pewne kierunki działania całego Zakonu, działania ewangelizacyjnego i działania, które mają sprzyjać życiu klasztornemu, mają także chronić, byśmy nic z tego, co zostało mam przekazane, nie utracili, ale potrafili to dostosować we właściwy sposób do współczesności”.

Obecnie paulini posługują w 17 krajach, głównie w Europie. „W Polsce mamy ponad 20 placówek. Mamy Prowincję Niemiecką, jesteśmy w Anglii, Hiszpanii, we Włoszech, Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Chorwacji, na Łotwie, Białorusi, Ukrainie i w Rumunii. Mamy dwa klasztory w Kamerunie, to placówki typowo misyjne, placówkę misyjną w Republice Południowej Afryki, mamy Prowincję Australijską i Prowincję Amerykańską. To jest ponad 70 domów w 17. krajach świata” - mówi o. Arnold Chrapkowski.

Źródło: Biuro Prasowe Jasnej Góry