Štatút Komunity blahoslaveného Euzébia

I. Cieľom Komunity blahoslaveného Euzébia je modlitba za Rád svätého Pavla Prvého Pustovníka. Neustála modlitba za paulínskych mníchov tvorí špeciálne puto členov Komunity blahoslaveného Euzébia s Rádom svätého Pavla Prvého Pustovníka a je formou duchovnej účasti na paulínskom apoštoláte. Pocit zodpovednosti za službu a diela rádu robí všetkých modliacich sa v Komunite Euzébia ozajstnými priateľmi rádu. Do špeciálnej modlitbovej starostlivosti členovia komunity zahŕňajú:

1. povolania do Paulínskeho rádu, mladých rozpoznávajúcich povolanie, novicov, bohoslovcov, bratov junioristov a celé dielo rehoľnej formácie,

2. všetkých paulínov, prosiac Boha o vytrvalosť v povolaní do života v paulínskej charizme, aby ich prebývanie „sám osamote s Bohom“ na púšti vlastného srdca robilo plodným apoštolát rádu.

II. Moderátorom zodpovedným za Komunitu je páter vymenovaný dekrétom Generála Paulínskego rádu. K povinnostiam moderátora patria:

1. Prekonzultovanie vykonávaných aktivít a iniciatív s generálnym predstaveným, ktorému každý rok predloží správu o svojej službe.

2. Starostlivosť o formálne a duchovné realizovanie úloh Komunity.

III. Komunita vykonáva svoje poslanie v rámci menších skupín, ktoré riadia určené zodpovedné osoby. Vedúcich Komunity bl. Euzébia určuje pravidlo staršieho, čiže podľa poradia vstupu do komunity.
Toto pravidlo neplatí, ak jej bol prostredníctvom predstavených rádu alebo moderátora určený vedúci. Táto procedúra sa týka jednotlivých skupín rozvíjajúcich sa v krajinách, provinciách, pri kláštoroch alebo všade tam, kde sa bude schádzať aspoň niekoľko ľudí, ktorí sa chcú spoločne modliť.

IV. Prijatie do Komunity nasleduje po zložení prehlásenia o zaviazaní sa, že sa člen komunity bude nepretržite modliť jeden vybraný deň každého mesiaca.
Vystúpenie z komunity nasleduje po predložení rozhodnutia o rezignácii.

V. Osoba vstupujúca do Komunity si sama vyberá spôsob svojej modlitby vo vybranom dni. Vhodné je žiť v posväcujúcej milosti, pristupovať k sviatostiam a hlavne prijať Eucharistiu počas dňa modlitieb za rád. Odporúčané sú tiež iné formy kajúcnosti. Napríklad: modlitba ruženca, skutky pokánia alebo milosrdenstva.

VI. Okrem modlitby v jednom vybranom dni mesiaca, ktorá je základnou povinnosťou, členovia Komunity sa modlia aj vo výnimočných dňoch, dôležitých pre paulínsky rád: Sviatok sv. Pavla Prvého Pustovníka – 15. január, Zvestovanie Pána – 25. marec, Sviatok Božej Matky Čenstochovskej – 26. august a tiež dni obliečky, sľubov a vysviacok.

VII. Patrónom Komunity je bl. Euzébius z Ostrihomu, zakladateľ Paulínskeho rádu.

VIII. Patronálnym sviatkom Komunity je Spomienka bl. Euzébia, tj. 20. január.

IX. Členovia Komunity sa modlia aj za seba navzájom. Týmto spôsobom zotrvávajú v duchovnom zjednotení, nepretržite trvajúcim pred Bohom.

X. Členovia Komunity preposielajú informácie o smrti jej členov, aby sa všetci mohli modliť za večný život pre zosnulých. Neoceniteľným darom je obetovanie svätej omše na úmysel zosnulej osoby.