List Generała Paulinów

LIST GENERAŁA ZAKONU ŚW. PAWŁA I PUSTELNIKA
NA OTWARCIE ROKU JUBILEUSZOWEGO 
Z OKAZJI 750. ROCZNICY ŚMIERCI BŁ. EUZEBIUSZA

 

W dniu 20 stycznia będziemy obchodzić 750. rocznicę narodzin dla nieba błogosławionego Ojca Euzebiusza z Ostrzyhomia. To szczególny moment w historii naszego Zakonu, wzywający nas, aby najbliższy rok przeżyć w dziękczynieniu za naszego Założyciela, za początki naszej wspólnoty zakonnej, sięgające XIII wieku. Rok Jubileuszu jest zawsze propozycją Ducha Świętego, aby na nowo zainspirować tych, którzy są ulegli Jego głosowi oraz poprowadzić tych, którzy pragną jeszcze radykalniej naśladować swego Założyciela.

Dziękujemy za naszego Ojca, błogosławionego Euzebiusza, który urodził się około 1200 roku. Ten kapłan i kanonik katedralny, podczas najazdu Tatarów w 1241 roku, ukrywając się w lasach Pilisium (Pilis), spotkał pustelników i już kilka lat później podjął radykalny sposób życia na ich wzór. Natchniony Duchem Świętym, zgromadził żyjących w puszczy naddunajskiej pustelników w jedną wspólnotę w klasztorze św. Krzyża (1250 r. w Pilis). Po połączeniu ze wspólnotą założoną przez biskupa Bartłomieja, na górze św. Jakuba w Űrög (Patacs, w 1215 lub 1225 r.), Euzebiusz został pierwszym prowincjałem. Około 1262 roku otrzymał tymczasowe papieskie zatwierdzenie zakonu. Zmarł w roku 1270, a jego ciało pochowano ze czcią w klasztorze św. Krzyża. Mimo że nigdy nie był przez Kościół wyniesiony do chwały ołtarzy, Paulini przypisywali mu tytuł błogosławionego. W 2004 r., na prośbę Generała Zakonu, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, oficjalnie zaaprobowała tytuł błogosławionego.

My - Paulini, w błogosławionym Ojcu Euzebiuszu, możemy widzieć pierwsze, najwierniejsze odbicie ewangelicznego życia i radykalizm św. Pawła pierwszego pustelnika. Mimo swej pozycji społecznej i kościelnej potrafił podjąć jasną decyzję, by naprawdę być dla Boga, pozwolić się porwać Jego miłości, Jego natchnieniu, by być dla Niego bez żadnych zastrzeżeń. Postawienie Boga na pierwszym miejscu i rozmodlenie - te jego postawy ukształtowały paulińską duchowość i sposób przeżywania życia „sam na sam z Bogiem”. Za tą postawą szła równocześnie miłość do człowieka – najpierw do braci pustelników z okolic Ostrzyhomia, z Gór Pilis, z okolic dzisiejszego Klostrompuszta, a potem do wszystkich rozproszonych, aż do zebrania ich w jeden mocny „płomień”.

Chociaż różne koleje losu, a także ludzka słabość, nieraz powstrzymywały żywotność charyzmatu paulińskiego, to ten duchowy płomień płonie do dziś, rozrasta się i rodzi nowe ewangeliczne owoce. Nasza paulińska ”pustynia ducha”, euzebiuszowa miłość i kontemplacja Boga w samotności oraz służba braciom przynosi owoce. Chcielibyśmy, by były one wielkie, nie tylko trzydziestokrotne. I za nie chcemy dziś dziękować! Dziękujmy za błogosławionego Ojca Euzebiusza, za naszych Ojców i Braci, za tylu świadków i męczenników, którzy na przestrzeni wieków żyli jego charyzmatem.

Rok jubileuszowy poświęcony błogosławionemu Euzebiuszowi, szczególnie w czasie zamętu, staje się najlepszą okazją do podjęcia drogi zakonnego radykalizmu i umiłowania Kościoła, któremu od samego początku nasi Bracia byli poddani. I my sami nie bójmy się tego radykalizmu i głębi modlitwy, by ożywiały naszą bliskość z Bogiem i wzmacniały gorliwość apostolską.

Wszystkim Paulinom, Ojcom i Braciom życzę owocnego roku. Konfratrom, przyjaciołom, dobrodziejom naszego Zakonu oraz członkom naszych wspólnot parafialnych, grup apostolskich działających przy naszych kościołach oraz wszystkim, którym posługują paulińscy zakonnicy, życzę, aby ten rok był okazją do poznania ducha i historii naszej wspólnoty zakonnej. Ufam, że stanie się to okazją do pogłębienia swojego powołania i pójścia za Chrystusem jeszcze bardziej. Pomocą i ukierunkowaniem niech będą propozycje zawarte w kalendarium obchodów Roku Jubileuszowego.

Maryja, najpierw dla naszego Ojca Euzebiusza, a potem dla całego Zakonu, na przestrzeni wieków, okazywała się Matką Pustelników, Pomocą i Obroną. Współpracujmy z Nią w odkrywaniu i promowaniu piękna zakonnego i kapłańskiego powołania. Wraz z Królową Pustelników śpiewajmy nasze Magnificat za życie i powołanie bł. Euzebiusza, świętując 750. rocznicę jego przejścia z „życia do Życia” oraz za wielowiekowe euzebiuszowe dziedzictwo naszych Ojców i Braci.

o. Arnold Chrapkowski
Generał Zakonu Paulinów